Menu
Úvod
Zápis detí 2023/2024
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod arrow Prezentácia MŠ
Advertisement
Prezentácia MŠ Tlačiť E-mail


Materská škôlka Felix má právnu subjektivitu.

Náš program predškolskej výchovy bol vytvorený na základe bohatej pedagogickej praxe kvalifikovaných pedagógov.

Práca s deťmi bude prebiehať podľa výchovno-vzdelávacieho programu pre materské školy schváleného Ministerstvom školstva SR, ako aj podľa základných pedagogických dokumentov pre tvorbu školského vzdelávacieho programu a metodickej príručky Nadácie Škola dokorán (Step by Step). 

Vzdelávanie a výchova detí sa uskutočňuje počas všetkých činností, ktorými sa deti v priebehu dňa zaoberajú. Dodžiava sa  vyvážený pomer medzi spontánnymi a riadenými aktivitami. Všetky činnosti obsahujú prvky tvorivosti a hry. To, čo si pedagóg určí ako denný vzdelávací cieľ, dosahuje spoločne s deťmi spontánne hrou, ale aj cielenou formou učenia. Učenie detí v materskej škôlke je totiž vždy  založené na aktívnej účasti, na zmyslovom vnímaní, prežívaní a interaktívnom učení s prvkami tvorivej dramatiky v skupine, ale hlavne individuálnym prístupom pedagóga ku každému dieťaťu. Štruktúrované prostredie v triedach vytvára podmienky na to, aby si deti mohli vyberať z viacerých, ku konkrétnemu cieľu smerujúcich činností v malých skupinkách v tzv. centrách aktivít. Zároveň sa tak vytvárajú podmienky pre rozvoj detských schopností spolupracovať, činnosť plánovať, rozdeliť si úlohy, rešpektovať názory spoluhráča, ale vedieť aj presviedčať spoluhráčov a zdôvodňovať vlastné názory, postoje, postupy v hre, ap.

Našou prioritou je komplexný rozvoj dieťaťa s prihliadnutím na sociálne vzťahy, na pozitívne mravné zásady, na rozvoj a zdokonaľovanie komunikačných zručností. Snažíme sa dieťa viesť k odbúraniu egocentrizmu, k ohľaduplnosti, ku kamarátstvu a k rešpektovaniu potrieb druhých. Za samozrejmosť pokladáme, že dieťa sa stane s pomocou svojho pedagóga zručné a samostatné v sebaobsluhe.

Oblasti, na ktoré kladieme hlavný dôraz:

- vzťah k prírode: environmentálna výchova

- vzťah k hudbe a umeniu: estetická výchova

- ako to na Zemi funguje: rozvíjanie poznania, dopravná výchova

- chcem mať priateľov a kamarátov: prosociálna výchova

- zdravý štýl života: telesná výchova

- rozvoj schopností a zručností: pracovná výchova

- správny vývoj reči a komunikácie: jazyková výchova