Menu
Úvod
Zápis detí 2023/2024
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod arrow Semienko a rastlinka
Od semienka k rastlinke Tlačiť E-mail

V materských školách sa v súčasnosti kladie veľký dôraz na environmentálnu výchovu. Musíme však dbať na vekové i individuálne osobitosti. V rámci environmentálnej výchovy pôsobíme na emocionálnu a vôľovo-aktívnu stránku osobnosti dieťaťa. Vytvárame také podmienky, aby sa deti učili prostredníctvom zážitkového učenia.

Enviromentálna výchova je vhodná hlavne z toho dôvodu, že deti získavajú informácie o jednotlivých témach a rovnako aj vzťah k prírode. Začínajú vnímať súvislosti ľudského správania a jeho vplyv na život a životné prostredie. Počas enviromentálnej výchovy sa pracuje zvyčajne spoločne, vyžaduje sa teda kooperácia a komunikácia medzi deťmi. Deti musia vidieť výsledok svojej činnosti.

V rámci realizácie enviromentálnej výchovy poskytujeme dieťaťu možnosť rozvíjať sa integrovane vo všetkých oblastiach rozvoja:
- V kognitívnej – získať primerané poznatky o ochrane prírody, vypestovať si základné návyky ekologického konania, spoznávať prírodu a jej význam,
- V socialo-emocionálnej – rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, vnímať krásy prírody, vyjadriť svoje city k okoliu, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie,
- V perceptuálno-motorickej – rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, rozvíjať motorické zručnosti a sebaobslužné pracovné návyky, potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia.

V materskej škole Felix tiež realizujeme enviromentálnu výchovu. Zameriavame sa hlavne na učenie prostredníctvom zážitku, kedy sú deti priamymi účastníkmi činnosti a ovplyvňujú jej následný dej. Tohto projektu, ktorý sme nazvali „Od semienka k rastlinke“ sa zúčastňuje každá z tried materskej školy: slniečka, žabky, delfíny aj srdiečka.
Deti sú najprv o téme oboznámené teoreticky. Učia sa spoznávať jednotlivé fázy rastu a pestovania rôznych rastlín, kvetov, obilnín a pod. Následne sa svoje teoretické poznatky učia preniesť do praxe. Každá z tried má k dispozícií svoje políčko, na ktorom si sadí rastliny rôzneho druhu: napr. kvety, ovocie, zeleninu... Deti spolu s učiteľkou potom tieto rastliny pozorujú. Spoločne sa o ne starajú a polievajú ich.

Tu sa všetko začína. Takto si políčko pekne pripravíme...

Enviromentalna vychova

Takto sadíme...

Enviromentalna vychova

A polievame..

Enviromentalna vychova

A tešíme sa...

Enviromentalna vychova

Z našej bohatej úrody...

Enviromentalna vychova

V projekte enviromentálnej výchovy v rámci materskej školy Felix sú vypracované aj nasledovné témy zamerané na rozvoj estetického cítenia a formovanie humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia: Separovanie odpadu, Kam si zmizla vodička, Mokraď a jej priatelia, Lesní kamaráti, Čo ukrýva les.

Témy sú detailne rozpracované po jednotlivých krokoch a sú doplnené pracovnými listami. Okrem pracovných listov sprevádzajú celý projekt aj pestré obrázky, príbehy, rôzne riekanky, či pesničky. Pre príklad uvádzame krátku báseň, ktorá je použitá v jednej z tém ako motivácia v úvode:

„Rastlinka neveľká,
tá naša priateľka,
nôžky má skrčené,
nevidno ju od zeme.
Rastlinka už rastie,
má prevzácne šťastie,
nôžky si vystiera,
pekne nimi preberá.“

V enviromentálnej výchove sa venujeme nielen témam, ktoré sa zaoberajú ochrane rastlinnej ríši, ale aj ríši živočíšnej. Preto v rámci projektu realizujeme spoznávanie zvierat priamou skúsenosťou a zážitkom. Deti majú možnosť zajazdiť si na koníkoch alebo pozrieť si vystúpenie cvičených psíkov.

Enviromentalna vychova

Deti sa môžu dotknúť priamo rôznych zvierat ako napr. zajaca, ježka, chameleóna, hraboša atď. A nielen že sa týchto zvierat môžu dotýkať, ale dozvedajú sa aj o ich úžitkoch pre človeka a samotnú prírodu.

Enviromentalna vychova

Tento projekt vznikol ako doplnok výchovno-vzdelávacieho programu Zvedavý Felix. Jeho kompletné znenie je k dispozícií k nazretiu v našej škôlke.

 
Ďalšia >