Menu
Úvod
Zápis detí 2023/2024
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod
Advertisement
Zápis detí do Súkromnej materskej školy Felix

Zápis detí do Súkromnej materskej školy Felix

Mikovíniho 3, 831 02 Bratislava 3


 V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole  v znení neskorších predpisov Felix MŠ s.r.o. ,  ako zriaďovateľ  Súkromnej materskej školy Felix oznamuje rodičovskej verejnosti, že zápis detí do materských škôl pre školský rok 2024/2025  sa v našej škole uskutoční

od 2. 5. 2024 do 31. 5. 2024

Prihlášku si môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v materskej škole na základe telefonického dohovoru s vedením materskej školy na tel. čísle 0911449770 v pracovných dňoch od 9.00 hod do 15.30 hodSúčasťou prihlášky musí byť taktiež priložené vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, potvrdenie o očkovaní dieťaťa a kópia kartičky poistenca.

Termín odovzdávania prihlášok do materskej školy je od 2. 5. 2024 do 31. 5. 2024.

Kritériá pre prijatie detí:


1. Prednostne sa prijímajú deti 5-6 ročné /Povinné predprimárne vzdelávanie/ a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
2. Deti 3 a 4 ročné,
3. Deti, ktoré k 1. 1. 2024 dovŕšili 2  roky.

Písomné rozhodnutia  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa si rodič môže vyzdvihnúť v materskej škole od 3.6.2024 do 14. 6. 2024.

Zoznam prijatých a neprijatých detí bude zverejnený na budove materskej školy. Rodičia,ktorí  si  nevyzdvihnú  rozhodnutie  o  prijatí,  resp.  neprijatí do materskej školy, obdržia rozhodnutie poštou a, to do 30 dní od podania prihlášky. Zápis sa samozrejme nedotýka rodičov, ktorých dieťa už navštevuje našu materskú školu.

Prijatie dieťaťa do materskej školy je možné aj počas celého roka, pokiaľ je voľná kapacita nášho predškolského zariadenia.

 

Ladislav Hrušč
zriaďovateľ
Súkromná materská škola Felix


 

 
Milí rodičia

 Vaše dieťa sa nachádza v jedinečnom a  najcitlivejšom období svojho vývoja, akým je práve predškolský vek. Ako mamina dvoch malých synčekov som prešla tou strastiplnou cestou prvých dní a týždňov pobytu detí v materskej škole. Eufóriu z nových zážitkov vystriedal plač, vzdor a nechuť opustiť známe domáce prostredie a ísť každé ráno do materskej škôlky.

Určite si uvedomujete, že pre toho malého človiečika, ktorý strávil dlhé láskyplné obdobie s ľuďmi, ktorých má najradšej, nie je vôbec ľahké náhle opustiť teplo domova a ísť v ústrety novým skúsenostiam a zážitkom, pri ktorých ho už nebudú sprevádzať maminka s tatinkom, ale cudzie pani učiteľky a neznáme deti v novom prostredí.
Pre deti v predškolskom veku je prirodzeným prostredím rodina. Zároveň je im vlastná už aj potreba vytvárať si vzťahy so svojimi rovesníkmi. Naše predškolské zariadenie chce Vašim deťom poskytnúť oboje: láskavé rodinné prostredie, vytvorené skúsenými a empatickými pedagógmi a pomocným personálom, ako aj možnosť spoznávaž nových priateľov, učiť sa medziľudským vzťahom a ich pravidlám a pripraviť sa tak na dlhé obdobie strávené v kolektíve spolužiakov v škole. 
Renáta Hruščová
zriaďovateľka materskej školy