Menu
Úvod
Zápis detí 2021/2022
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod arrow Prezentácia MŠ
Advertisement
Prezentácia MŠ


Materská škôlka Felix má právnu subjektivitu.

Náš program predškolskej výchovy bol vytvorený na základe bohatej pedagogickej praxe kvalifikovaných pedagógov.

Práca s deťmi bude prebiehať podľa výchovno-vzdelávacieho programu pre materské školy schváleného Ministerstvom školstva SR, ako aj podľa základných pedagogických dokumentov pre tvorbu školského vzdelávacieho programu a metodickej príručky Nadácie Škola dokorán (Step by Step). 

Vzdelávanie a výchova detí sa uskutočňuje počas všetkých činností, ktorými sa deti v priebehu dňa zaoberajú. Dodžiava sa  vyvážený pomer medzi spontánnymi a riadenými aktivitami. Všetky činnosti obsahujú prvky tvorivosti a hry. To, čo si pedagóg určí ako denný vzdelávací cieľ, dosahuje spoločne s deťmi spontánne hrou, ale aj cielenou formou učenia. Učenie detí v materskej škôlke je totiž vždy  založené na aktívnej účasti, na zmyslovom vnímaní, prežívaní a interaktívnom učení s prvkami tvorivej dramatiky v skupine, ale hlavne individuálnym prístupom pedagóga ku každému dieťaťu. Štruktúrované prostredie v triedach vytvára podmienky na to, aby si deti mohli vyberať z viacerých, ku konkrétnemu cieľu smerujúcich činností v malých skupinkách v tzv. centrách aktivít. Zároveň sa tak vytvárajú podmienky pre rozvoj detských schopností spolupracovať, činnosť plánovať, rozdeliť si úlohy, rešpektovať názory spoluhráča, ale vedieť aj presviedčať spoluhráčov a zdôvodňovať vlastné názory, postoje, postupy v hre, ap.

Našou prioritou je komplexný rozvoj dieťaťa s prihliadnutím na sociálne vzťahy, na pozitívne mravné zásady, na rozvoj a zdokonaľovanie komunikačných zručností. Snažíme sa dieťa viesť k odbúraniu egocentrizmu, k ohľaduplnosti, ku kamarátstvu a k rešpektovaniu potrieb druhých. Za samozrejmosť pokladáme, že dieťa sa stane s pomocou svojho pedagóga zručné a samostatné v sebaobsluhe.

Oblasti, na ktoré kladieme hlavný dôraz:

- vzťah k prírode: environmentálna výchova

- vzťah k hudbe a umeniu: estetická výchova

- ako to na Zemi funguje: rozvíjanie poznania, dopravná výchova

- chcem mať priateľov a kamarátov: prosociálna výchova

- zdravý štýl života: telesná výchova

- rozvoj schopností a zručností: pracovná výchova

- správny vývoj reči a komunikácie: jazyková výchova

 

 

 
 
Copyright 2007 by TENNISCARE
Powered by Joomla!