Menu
Úvod
Zápis detí 2023/2024
Prezentácia MŠ
Pozrite sa k nám
Aktivity
Semienko a rastlinka
Svetom s počítačom
Zamestnanci
Výučba anglického jazyka
Galéria English
Logopedická starostlivosť
Fotogaléria
Galéria pre rodičov
Logopédia
Psychologická starostlivosť
2 % dane z príjmu
Poradné orgány školy
Hodnotiaca správa
Kontakt
Vyhľadávanie
- - - - - - - - - - - - - -
Ďakujeme sponzorom
Kniha návštev
Výtvarno-kreatívna súťaž Zvedaví Felix
 

Úvod arrow Výučba anglického jazyka arrow Angličtina
Advertisement
Angličtina

Dobríková VeronikaO LEKTORKE A GARANTKE ANGLICKÉHO PROGRAMU V MŠ F E L I X

Mgr. Veronika Dobríková je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v študijných odboroch anglický jazyk a literatúra a hudobná výchova. V roku 2006 absolvovala jazykový pobyt EF International Language School na Malte a v roku 2008 sa zúčastnila pracovno-vzdelávacieho pobytu Work and Travel v USA (Florida).


Absolvovala viaceré vzdelávania doma aj v zahraničí:
- 2010: inovačné vzdelávanie Škola, ktorej to myslí,
- 2011: aktualizačné vzdelávanie s názvom IKT v predmetoch výtvarná a výchova umením,
- 2012: konferenciu Challenges in Foreign Language Education, Bratislava
- 2013: medzinárodný letný kurz Orffovho Schulwerku v Nitre,
- 2013: dvojtýždenný kurz v anglickom Canterbury s názvom CLIL: Content and Methodology for Primary Teachers, určený pre učiteľov a vytvorený s podporou grantu v podprograme Comenius v rámci Programu celoživotného vzdelávania.

Pedagogickej práci sa venuje niekoľko rokov. Počas štúdia pracovala ako lektorka  anglického jazyka na Základnej škole Sokolíkova 2 v Bratislave, neskôr ako učiteľka anglického jazyka a hudobnej výchovy na Základnej škole Karloveská 61. Teraz pracuje ako učiteľka hudobnej výchovy v CZŠ Narnia v Bratislave. V roku 2012 založila v Devínskej Novej Vsi jazykovú školu určenú pre žiakov mladšieho školského veku, kde tretí rok vyučuje anglický jazyk aj pomocou metódy CLIL. V rámci štúdia predmetu anglický jazyk a literatúra napísala záverečnú prácu, v ktorej analyzovala tému s názvom CLIL – Teaching Music through English in Elementary Education.

Výučbe žiakov predškolského veku sa venuje tiež niekoľko rokov. Ako lektorka anglického jazyka pôsobila na viacerých materských školách v Bratislave (MŠ Damborského, MŠ Bohrova, MŠ Borská, MŠ Milana Marečka, MŠ Ušiakova). V materskej škôlke F E L I X pracovala ako lektorka kurzov anglického jazyka (2012–2014) v triedach Žabky, Delfíny a Srdiečka. Od školského roku 2014/2015 bude s touto materskou školkou spolupracovať ako garant anglického programu.

ANGLICKÝ JAZYK V NAŠEJ MŠ F E L I X
Vieme, že anglický jazyk je v súčasnosti veľmi dôležitý. Rozhodli sme sa venovať mu väčšiu pozornosť a preto pre deti vo všetkých našich triedach ponúkame komplexný anglický program.

Anglický adaptačný program v triede SLNIEČKA:
Väčšina detí v triede Slniečka ešte nie je schopná aktívne komunikovať v cudzom jazyku, prijímajú ho pasívne. Naším cieľom je, aby sa naučili reagovať najmä na pokyny v anglickom jazyku, ktoré sa budú opakovať pri jednotlivých činnostiach. Danú frázu a slovnú zásobu si spoja s činnosťou a tak sa naučia prijímať a vnímať anglický jazyk prirodzenou formou. Každý mesiac bude vytvorený presný plán slovnej zásoby a fráz, ktoré ich budú učiť triedne učiteľky. Na konci mesiaca za účasti triednych učiteliek pripravíme projektovú hodinu vedenú garantom programu.
Anglické frázy budú spájane s týmito oblasťami:
- pozdravy,
- pravidlá v materskej škole,
- kamarátske vzťahy a vzájomné rešpektovanie sa,
- predmety v triede,
- udržiavanie poriadku,
- jedáleň a zásady stolovania,
- pitný režim,
- vyjadrenie pocitov,
- práca pri stole a správne sedenie,
- príprava na spánok,
- vychádzky,
- cvičenie,
- správanie sa v šatni a obliekanie sa,
- správanie sa pri hrových aktivitách,
- starostlivosť o telo (umývanie sa, čistenie zubov...).

ANGLICKÝ JAZYK V TRIEDACH ŽABKY, DELFÍNY, SRDIEČKA

V triedach Žabiek, Delfínov a Srdiečok začleníme aj inovatívnu metódu CLIL. CLIL (CONTENT and LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) je metóda, pomocou ktorej sa integruje cudzí jazyk prostredníctvom iného predmetu, napríklad hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, matematiky, prírodovedy a pod. Žiaci si tak osvojujú cudzí jazyk aj vedomosti v cudzom jazyku. Táto metóda má viaceré výhody, napríklad:

- rozšírenie vedomostí z rôznych oblastí,
- učenie sa pre potreby praktického života,
- docielenie trvalejšej zapamätateľnosti učiva,
- zlepšenie komunikačných schopností detí,
- príprava na prácu v multikultúrnej spoločnosti.

Každý mesiac sa budeme zaoberať jednou ústrednou témou a podtémami v anglickom jazyku (pozri témy pre jednotlivé triedy). Anglickú slovnú zásobu a frázy prispôsobíme veku dedí. Témy budú prepojené so školským vzdelávacím programom (ďalej ŠVP). V každej triede bude prebrané učivo v slovenskom aj anglickom jazyku, to znamená, že deti si rozšíria vedomosti v oboch jazykoch. Hlavná téma bude na konci mesiaca ukončená projektovou hodinou pod vedením garanta programu a za účasti triednych učiteliek.

Anglický jazyk začleníme tiež do denného režimu:
- pri samoobslužných činnostiach,
- pri jedení a stolovaní,
- pri upratovaní,
- pri hrových aktivitách,
- na dvore a počas prechádzok,
- v medziľudských vzťahoch,
- pri hygienických návykoch a pod.


ANGLICKÝ JAZYK V TRIEDE ŽABIEK

CLIL PROJECT bude spojený s týmito témami:
September:    Po lete nás škôlka volá
Október:         Zdravé a nezdravé potraviny. Ovocie a zelenina
November:     Zimní spáči a „nespáči“
December:    Vianoce a Nový rok
Január:           Zima a zimné oblečenie
Február:         Dopravné prostriedky
Marec:            Kde bývam
Apríl:               Jar a domáce zvieratká
Máj:                 Moja rodina
Jún:                 Deň detí. Zvieratká na Zemi
Júl :                 Leto
August:          Cestovanie

Okrem CLIL projektu bude počas celého roka prebiehať výučba angličtiny s Cookiem vedenej triednymi učiteľkami. Druhý polrok budú mať rodičia možnosť svoje deti dobrovoľne prihlásiť na krúžok anglického jazyka vedený lektorkou Zuzanou Juhaszovou. Bude zameraný na komunikáciu v anglickom jazyku, cvičenia na interaktívnej tabuli, piesne, hry v anglickom jazyku a prehlbovanie vedomostí, ktoré sa deti naučili. 

ANGLICKÝ JAZYK V TRIEDE DELFÍNOV

CLIL PROJECT bude spojený s týmito témami:
September:    Po lete nás škôlka volá, Jeseň (zmeny prírody a počasia)
Október:         Zdravé a nezdravé potraviny. Ovocie a zelenina.                              
Jedlá počas dňa
November:     Zimní spáči a „nespáči“. Vtáčiky, ktoré odlietajú na zimu
December:    Vianoce a Nový rok
Január:           Zima, zimné oblečenie a zimné športy
Február:         Dopravné prostriedky a semafor
Marec:            Kniha, autor, ilustrácia
Apríl:               Domáce zvieratá a ich mláďatá
Máj:                Rodina a starostlivosť o bábätko
Jún:                Zem a vesmír
Júl:                 Leto
August:         Cestovanie

V triede bude takisto prebiehať výučba angličtiny s Cookiem vedenej triednymi učiteľkami. Rodičia budú mať možnosť zapísať svoje dieťa na poobedný krúžok anglického jazyka s lektorkou Zuzanou Juhaszovou, ktorý bude zameraný na komunikáciu v anglickom jazyku, rozvíjanie slovnej zásoby, prehlbovanie vedomostí, zábavné cvičenia na interaktívnej tabuli, hry a piesne v anglickom jazyku.

ANGLICKÝ JAZYK V TRIEDE SRDIEČOK

CLIL PROJECT bude spojený s týmito témami:
September:    Po lete nás škôlka volá. Rodina. Ročné obdobia a jeseň
Október:         V zdravom tele zdravý duch. Zdravé a nezdravé potraviny                                 
            Ovocie a zelenina. Jedlá počas dňa
November:     Zimní spáči a „nespáči“. Vtáčiky, ktoré odlietajú na zimu                            
Zvieratá a  starostlivosť o ne
December:    Vianoce a Nový rok v iných krajinách
Január:           Zima, zimné oblečenie a zimné športy. Voda a pokusy
Február:         Dopravné prostriedky a semafor. Kto nás zachraňuje
Marec:            Kniha, autor, ilustrácia. Mesto a dedina
Apríl:               Domáce zvieratá a mláďatá. Užitočné zvieratá a škodcovia
Máj:                Od semienka k rastlinke. Rodina a starostlivosť o bábätko.
Rodostrom
Jún:                Zem a vesmír. Kontinenty
Júl:                 Leto
August:         Cestovanie

V triede bude takisto prebiehať výučba angličtiny s Captainom Jackom vedenej triednymi učiteľkami. Dvakrát týždenne bude v tejto triede v doobedňajších hodinách prebiehať aj výučba anglického jazyka s lektorkou Zuzanou Juhaszovou. Rodičia budú mať možnosť dobrovoľne zapísať svoje dieťa na poobedný krúžok anglického jazyka, ktorý bude zameraný predovšetkým na komunikáciu v anglickom jazyku, rozvíjanie novej slovnej zásoby, prehlbovanie vedomostí, zábavné cvičenia na interaktívnej tabuli, hry a piesne v anglickom jazyku.

 

 

 
 
Copyright 2007 by TENNISCARE
Powered by Joomla!